Adatvédelmi irányelvek

Takács Tímea
Adószám: 55422132-1-42
Székhely: 1145 Columbus utca 27-29. A ép. 2/1

Adószám: 55422132-1-42

Adatvédelmi tájékoztató

 1. Általános tájékoztatás

Takács Tímea (későbbiekben: Adatkezelő) a személyes adatok kezelése során kiemelt figyelmet fordít a hatályos jogszabályok rendelkezéseinek megtartására, a részére eljuttatott személyes és különleges adatok védelmére. Az Adatkezelő a személyes adatokat bizalmasan kezeli és megtesz minden olyan technikai és biztonsági intézkedést, amely az adatok biztonságát garantálja. Az Adatkezelő adatkezelési alapelvei összhangban vannak az adatvédelemmel kapcsolatos hatályos jogszabályokkal, így különösen az alábbiakkal: 

 • 2011. évi CXII. törvény az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról;
 • 2000. évi C. törvény a számvitelről;
 • 2001. évi CVIII. törvény az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről;
 • 2012. évi I. törvény a munka törvénykönyvéről;
 • AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS (EU) 2016/679 RENDELETE (2016. április 27.) a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet)

Adatkezelés: a személyes adatokon vagy adatállományokon automatizált vagy nem automatizált módon végzett bármely művelet vagy műveletek összessége, így a gyűjtés, rögzítés, rendszerezés, tagolás, tárolás, átalakítás vagy megváltoztatás, lekérdezés, betekintés, felhasználás, közlés, továbbítás, terjesztés vagy egyéb módon történő hozzáférhetővé tétel útján, összehangolás vagy összekapcsolás, korlátozás, törlés, illetve megsemmisítés.

Érintett: bármely meghatározott, személyes adat alapján azonosított vagy – közvetlenül vagy közvetve – azonosítható természetes személy

Személyes adat: azonosított vagy azonosítható természetes személyre („érintett”) vonatkozó bármely információ; azonosítható az a természetes személy, aki közvetlen vagy közvetett módon, különösen valamely azonosító, például név, szám, helymeghatározó adat, online azonosító vagy a természetes személy testi, fiziológiai, genetikai, szellemi, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára vonatkozó egy vagy több tényező alapján azonosítható.

Különleges adat: a) a faji eredetre, a nemzetiséghez tartozásra, a politikai véleményre vagy pártállásra, a vallásos vagy más világnézeti meggyőződésre, az érdekképviseleti szervezeti tagságra, a szexuális életre vonatkozó személyes adat, továbbá b) az egészségi állapotra, a kóros szenvedélyre vonatkozó személyes adat, valamint a bűnügyi személyes adat.

Személyes adatok kezelésére sor kerülhet bűnüldözési, nemzetbiztonsági és honvédelmi célból is, amennyiben az irányadó jogszabályok így rendelkeznek. Az ilyen feladatokat ellátó szervezetek részére a személyes adatok átadhatóak, amennyiben az irányadó jogszabályok így rendelkeznek és mely jogszabályokat az Adatkezelési Szabályzatban foglaltak felül nem írhatják.

 1. Az adatkezelés körülményei, az adatkezelés jogalapja, célja, esetkörei

Az Adatkezelő által végzett adatkezelések az alább meghatározott esetekben a következő szempontok szerint történik.

2.1. LoveYourBelly szolgáltatás 

A szolgáltatás során kezelt adatok típusai: 

 • vezetéknév,
 • keresztnév,
 • születési hely és idő,
 • neme,
 • lakcím,
 • e-mail cím,
 • telefonszám (mobil, vezetékes),
 • anyja neve,
 • személyigazolvány szám,
 • testsúly,
 • testmagasság,
 • életkor,
 • várandósságok,
 • jelenlegi várandósság,
 • szülések időpontja,
 • természetes szülések száma,
 • császármetszések száma,
 • egészségügyi panaszok terhesség alatt és után,
 • sportolási szokások/formák,
 • étkezési szokások,
 • gyógyszerszedés, betegségek

Tájékoztatjuk, hogy a különleges adatok (egészségügyi adatok) kezelésére csak és kizárólag a szolgáltatás teljesítéséhez szükséges mértékig kerül sor. 

Az adatkezelés célja: 

 • a természetes személy azonosítása, kapcsolattartás,
 • a szolgáltatás funkciójából fakadó egészségügyi kockázatok felmérése,
 • a szolgáltatás teljesítéséhez kapcsolódó számlakibocsátási kötelezettség,
 • a szolgáltatás teljesítéséhez szükséges elektronikus üzenetküldés biztosítása (tananyagok/videók e-mailben történő továbbítása) 

Az adatkezelés jogalapja: a GDPR 6. cikk (1) bekezdés a.) pontja alapján az érintett hozzájárulása. 

Az adatkezelés időtartama: az adatokat az Adatkezelő az adatbázisában mindaddig megőrzi, kezeli, amíg az érintett nem kéri annak törlését vagy azok felvételétől számított 2 év elteltével automatikusan törlésre kerülnek. Amennyiben több alkalommal történik elfogadás, úgy annak legutolsó időpontjától kezdődik az adatkezelés időtartama.

Az Adatkezelő kötelessége a Számv. tv. alapján 8 évig megőrizni az érintett személyes adatait tartalmazó számlát.

2.2. Coaching szolgáltatás

A szolgáltatás során kezelt adatok típusai: 

 • vezetéknév,
 • keresztnév,
 • telefonszám,
 • e-mail cím,
 • lakcím,
 • egészségügyi adatok

Tájékoztatjuk, hogy a különleges adatok (egészségügyi adatok) kezelésére csak és kizárólag abban az esetben kerül sor, ha azok ismerete a szolgáltatás teljesítéséhez nélkülözhetetlenek.

Az adatkezelés célja: 

 • a természetes személy azonosítása, kapcsolattartás,
 • a szolgáltatás teljesítéséhez kapcsolódó számlakibocsátási kötelezettség
 • a szolgáltatás teljesítéséhez szükséges helyszín megközelítése/biztosítása 

Az adatkezelés jogalapja: a GDPR 6. cikk (1) bekezdés a.) pontja alapján az érintett hozzájárulása. 

Az adatkezelés időtartama: az adatokat az Adatkezelő az adatbázisában mindaddig megőrzi, kezeli, amíg az érintett nem kéri annak törlését vagy azok felvételétől számított 2 év elteltével automatikusan törlésre kerülnek. Amennyiben több alkalommal történik elfogadás, úgy annak legutolsó időpontjától kezdődik az adatkezelés időtartama.

Az Adatkezelő kötelessége a Számv. tv. alapján 8 évig megőrizni az érintett személyes adatait tartalmazó számlát.

2.3. Videós rajztanfolyam

A szolgáltatás során kezelt adatok típusai: 

 • vezetéknév,
 • keresztnév,
 • telefonszám,
 • e-mail cím,
 • lakcím

Az adatkezelés célja: 

 • a természetes személy azonosítása, kapcsolattartás,
 • a szolgáltatás teljesítéséhez kapcsolódó számlakibocsátási kötelezettség
 • a szolgáltatás teljesítéséhez szükséges elektronikus üzenetküldés biztosítása (tananyagok/videók e-mailben történő továbbítása) 

Az adatkezelés jogalapja: a GDPR 6. cikk (1) bekezdés a.) pontja alapján az érintett hozzájárulása. 

Az adatkezelés időtartama: az adatokat az Adatkezelő az adatbázisában mindaddig megőrzi, kezeli, amíg az érintett nem kéri annak törlését vagy azok felvételétől számított 2 év elteltével automatikusan törlésre kerülnek. Amennyiben több alkalommal történik elfogadás, úgy annak legutolsó időpontjától kezdődik az adatkezelés időtartama.

Az Adatkezelő kötelessége a Számv. tv. alapján 8 évig megőrizni az érintett személyes adatait tartalmazó számlát.

2.4. Festmény vásárlás

A termék vásárlás során kezelt adatok típusai: 

 • vezetéknév,
 • keresztnév,
 • telefonszám,
 • e-mail cím,
 • lakcím,
 • postázási cím

Az adatkezelés jogalapja: a GDPR 6. cikk (1) bekezdés a.) pontja alapján az érintett hozzájárulása. 

Az adatkezelés időtartama: az adatokat az Adatkezelő az adatbázisában mindaddig megőrzi, kezeli, amíg az érintett nem kéri annak törlését vagy azok felvételétől számított 2 év elteltével automatikusan törlésre kerülnek. Amennyiben több alkalommal történik elfogadás, úgy annak legutolsó időpontjától kezdődik az adatkezelés időtartama.

Az Adatkezelő kötelessége a Számv. tv. alapján 8 évig megőrizni az érintett személyes adatait tartalmazó számlát.

2.5. Az adatok gyűjtése: 

 • Offline: személyesen, szolgáltatás helyszínén, rendezvényeken (pl.: nyílt napok, börzék), bejövő hívások útján 
 • Online: a honlapon található kapcsolatfelvételi űrlap kitöltésével, Facebook fizetett Érdeklődő-keresés típusú hirdetések űrlapjain, Instagram, Youtube csatornák, közösségi chat felületen keresztül.

Azon esetekben, amikor az érintett nem űrlap kitöltésével keresi meg az Adatkezelőt (így különösen telefon, élő chat, messenger, email, komment), úgy az Adatkezelő haladéktalanul megküldi részére a jelen adatvédelmi tájékoztató elfogadására szolgáló oldal elérhetőségét. Amennyiben a szolgáltatást igénybevevő az elfogadást nem erősíti meg a link megküldésétől számított 3 napon belül, úgy a megküldött adatok törlésre kerülnek, adatbázisban a továbbiakban nem tartjuk nyilván, további megkeresésre nem kerül sor.

Az Adatkezelő nem vállal felelősséget a kifejezett kérés nélkül tudomására hozott (pl. telefonon, Messengerben, Facebookon, ill. e-mailben egyébként közölt) különleges adatokért, ezért kérjük, hogy kifejezett kérés hiányában ne adjon meg ilyen adatokat.

2.6. Adattovábbítás, adatfeldolgozás:

Tájékoztatjuk, hogy Ön a jelen szabályzat elfogadásával az alábbi partnerek részére történő adattovábbításhoz, adatkezeléshez is hozzájárul:

 • Marketing szolgáltatás: TeMarketinged
 • Tárhely szolgáltatás: Profitárhely
 • Informatikai szolgáltatás: Google

2.7. Cookie-k (Sütik)

Az Adatkezelő honlapja – számos más honlaphoz hasonlóan – a honlap megfelelő használata, a felhasználói élmény növelése, valamint marketing kommunikáció optimalizálása érdekében cookie-kat (sütiket) használ, amelyhez a honlap első látogatásakor az Ön kifejezett előzetes hozzájárulását kéri. Kérjük, hogy a hozzájárulása megadása előtt figyelmesen olvassa el a Süti tájékoztatót.

Böngészőjében a látogatás után minden cookie (süti) manuálisan törölhető, akkor is, ha használatukat korábban engedélyezte.

2.8. Marketing hírlevél és profilalkotás

Az Adatkezelő az adatokat oly módon kezeli, hogy azokból az Ön által megadott adatokhoz leginkább megfelelő szolgáltatást tudjon nyújtani (profilalkotás), ezekről pedig a megadott elérhetőségein tájékoztatás adjon. Lehetősége van arra, hogy amennyiben nem kíván hozzájárulni adatai profilalkotás és szolgáltatásfejlesztés célú felhasználásához vagy nem szeretne személyre szabott marketing célú elektronikus levelet kapni, úgy nem köteles az adatok ilyen felhasználásához hozzájárulni. Ha már adott ilyen meghatalmazást, azt írásban bármikor, indoklás nélkül, vissza tudja vonni.

Tájékoztatjuk, hogy automatizált döntéshozatal nem történik.

Az adatkezelés célja: az adatok kezelésének célja, hogy az érintett részére marketing célú elektronikus levelet küldjünk és az Adatkezelővel való kapcsolatfelvétel során – az önkéntesen megadott adatok közlése alapján – üzleti kapcsolatot tarthassunk.

Az adatkezelés jogalapja: a GDPR 6. cikk (1) bekezdés a.) pontja alapján az érintett hozzájárulása. 

Az adatkezelés időtartama:  az adatokat az Adatkezelő az adatbázisában mindaddig megőrzi, kezeli, amíg az érintett nem kéri annak törlését vagy azok felvételétől számított 2 év elteltével automatikusan törlésre kerülnek. Amennyiben több alkalommal történik elfogadás, úgy annak legutolsó időpontjától kezdődik az adatkezelés időtartama.

Amennyiben nem tart tovább igényt marketing célú elektronikus levél küldésére úgy a hírlevélben található, dinamikusan változó linken vagy az info@alkotoanyu.hu email címen bármikor lehetősége van a hírlevélről leiratkozni. 

 1. Adatok biztonsága

A személyes és különleges adatok gyűjtése, tárolása, személyes adatok harmadik fél részére történő továbbítása valamint az adatkezelés céljához igazodó bármely egyéb adatkezelési tevékenység elvégzésére úgy kerül sor, hogy ahhoz illetéktelen személyek ne férjenek hozzá.

A személyes és különleges adatai biztonsága érdekében az Adatkezelő olyan technikai, valamint eljárási szabályokat alkalmaz, amelyek megakadályozzák az ezen adatokhoz történő illetéktelen hozzáférést, azok megváltoztatását vagy továbbítását, szándékos és véletlenszerű törlését vagy megsemmisülését.

Felhívjuk figyelmét, hogy valamennyi eszközt és az azon található adatokat törekszünk megfelelően védeni mind elektronikusan (jelszóval), mind pedig fizikailag (megfelelő zárt helyen tárolni).

 1. Az adatkezelésre jogosultak köre

Az adatok kezelését kizárólag az Adatkezelő erre felhatalmazott munkatársai végzik a feladataik ellátása érdekében. A tárolt adatokhoz hozzáférni kizárólag az arra kijelölt munkatársak jogosultak.

Az Adatkezelő az adatok védelme érdekében valamennyi adatkezelésre jogosultat a jelen tájékoztatóban és a jogszabályokban foglaltak betartására utasít, valamint titoktartásra kötelez. A személyes adatok szerződéses partnereink által történő kezelése során a személyes adatok védelmére vonatkozó jogszabályi rendelkezések betartása szerződéses partnereink feladata, amelyért az Adatkezelő nem vállal felelősséget.

 1. Incidenskezelés

Amennyiben személyes adatainak  kezelésével kapcsolatosan bármilyen problémát észlel vagy tudomást szerez arról, hogy adataihoz illetéktelenek fértek hozzá, úgy az info@alkotoanyu.hu e-mail címen tudja az Adatkezelő részére a bejelentést megtenni. Az Adatkezelő a jogszabályokkal összhangban és határidőben megteszi a megfelelő lépéseket és értesíti a hatóságot, amennyiben annak feltételei fennállnak. A vizsgálat lefolytatását követően, annak eredményéhez képest, az érintetteket e-mailben, az előírásoknak megfelelő részletezettséggel tájékoztatjuk. 

 1. Az érintett jogai
 1. Tájékoztatás kérése 

Személyes adatai kezeléséről bármikor tájékoztatást kérhet. Kérésére az Adatkezelő tájékoztatást ad a kezelt adatairól. A info@alkotoanyu.hu címen bármilyen adatvédelemmel kapcsolatos kérdéssel, észrevétellel fordulhat hozzánk, illetve ezen a címen keresztül élhet a dokumentumban részletezett jogaival. 

 1. Visszavonás joga

Az adatkezeléshez korábban önkéntes alapon adott hozzájárulás bármikor visszavonható az Ön részéről. A hozzájárulásának visszavonását az info@alkotoanyu.hu e-mail címen.

 1. Hozzáférés joga

Az Adatkezelőtől bármikor visszajelzést kaphat arra vonatkozóan, hogy személyes adatainak kezelése folyamatban van-e és ha ilyen adatkezelés folyamatban van, jogosult arra, hogy a személyes adatokhoz és a következő információkhoz hozzáférést kapjon:

 • az adatkezelés céljai;
 • az érintett személyes adatok kategóriái;
 • azon címzettek vagy címzettek kategóriái, akikkel, illetve amelyekkel a személyes adatokat közölték vagy közölni fogják
 • a személyes adatok tárolásának tervezett időtartama;
 • azon jogáról, hogy kérelmezheti Társaságunktól az Önre vonatkozó személyes adatok helyesbítését, törlését vagy kezelésének korlátozását, és tiltakozhat az ilyen személyes adatok kezelése ellen,
 • a valamely felügyeleti hatósághoz címzett panasz benyújtásának joga
 • az adatforrásokra vonatkozó információ; amennyiben a személyes adatokat nem Öntől gyűjtötték,

A kért tájékoztatást a kérelem benyújtásától számított legfeljebb egy hónapon belül megadjuk Önnek. 

 1. Helyesbítéséhez való jog

Az Adatkezelő által kezelt és a valóságnak nem megfelelő adatokat az Ön kérésére az Adatkezelő helyesbíti, a hiányos adatot kiegészíti. A helyesbítés és törlés tényéről minden esetben e-mailben értesítést küldünk. Adatainak helyesbítését az info@alkotoanyu.hu e-mail címen.

 1.  Törléshez való jog: 

Az alábbi indokok esetében Ön bármikor jogosult arra, hogy személyes adataink törlését kérje, az Adatkezelő pedig köteles arra, hogy személyes adatait indokolatlan késedelem nélkül törölje, ha: 

 • a személyes adatokra már nincs szükség abból a célból, amelyből azokat gyűjtöttük vagy más módon kezeltük,
 • a korábban önkéntesen adott adatkezelési hozzájárulását visszavonja, és az adatkezelésnek nincs más jogalapja,
 • Ön tiltakozik az adatkezelés ellen és nincs elsőbbséget élvező jogszerű ok az adatkezelésre,
 • a személyes adatok kezelésére jogellenes módon került sor,
 • a személyes adatokat az adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami jogban előírt jogi kötelezettség teljesítéséhez törölni kell.

A fentiek nem alkalmazhatók, ha az adatkezelés szükséges: a véleménynyilvánítás szabadságához és a tájékozódáshoz való jog gyakorlása céljából; a személyes adatok kezelését előíró, az adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami jog szerinti kötelezettség teljesítése, illetve közérdekből; népegészségügy területét érintő közérdek alapján, vagy archiválási, tudományos és történelmi kutatási célból vagy statisztikai célból vagy jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez, illetve védelméhez.

 1. Adatkezelés korlátozása

Kérésére az Adatkezelő korlátozza az adatkezelést, ha az alábbi feltételek valamelyike teljesül:

 • vitatja a személyes adatok pontosságát, ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amely lehetővé teszi, a személyes adatok pontosságának ellenőrzését;
 • az adatkezelés jogellenes és Ön ellenzi az adatot törlését, és ehelyett kéri azok felhasználásának korlátozását;
 • Társaságunknak már nincs szüksége a személyes adatokra adatkezelés céljából, de Ön igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez; vagy 
 • Ön tiltakozott az adatkezelés ellen; ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amíg megállapításra nem kerül, hogy Adatkezelő jogos indokai elsőbbséget élveznek-e az Ön jogos indokaival szemben. 

Ha az adatkezelés korlátozás alá esik, a személyes adatokat a tárolás kivételével csak az Ön hozzájárulásával vagy jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez, vagy más természetes vagy jogi személy jogainak védelme érdekében vagy az Unió, illetve valamely tagállam fontos közérdekéből lehet kezelni. 

 1. Tiltakozás

Ön jogosult arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okokból bármikor tiltakozzon személyes adatainak az adatkezelő vagy egy harmadik fél jogos érdekeinek érvényesítéséhez szükséges kezelése ellen, ideértve az ezen alapuló profilalkotást is. 

Tiltakozása esetén az Adatkezelő a személyes adatokat nem kezelheti tovább, kivéve, ha azt olyan kényszerítő erejű jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek az Ön érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben, vagy amelyek jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak.

 1. Jogok gyakorlásának korlátozottsága

A fenti jogok nem gyakorolhatók, illetve az Adatkezelő nem köteles teljesíteni az igényt, ha az adatkezelés az Adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítéséhez szükséges, és az adatkezelést jogszerűen végezzük.

 1. Jogérvényesítés

Személyes adatai védelméhez való jogát polgári bíróság előtt érvényesítheti, vagy az Alapvető Jogok Biztosának Hivatalához, illetőleg a Nemzeti Adatvédelmi és Információs Hatósághoz fordulhat.

A Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál (cím: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C, postacím: 1530 Budapest, Pf.: 5.) bejelentéssel bárki vizsgálatot kezdeményezhet arra hivatkozással, hogy személyes adatok kezelésével, illetve a közérdekű adatok vagy a közérdekből nyilvános adatok megismeréséhez fűződő jogok gyakorlásával kapcsolatban jogsérelem következett be, vagy annak közvetlen veszélye fennáll.

Az érintett bírósághoz fordulhat:

 • a felvilágosítás megtagadása,
 • a helyesbítés, törlés vagy zárolás iránti kérelem elutasítása,
 • jogainak megsértése esetén, továbbá
 • ha a tiltakozási kérelem vonatkozásában hozott döntéssel nem ért egyet, vagy ha Adatkezelő a tiltakozási kérelem elbírálására nyitva álló határidőt elmulasztja, a döntés közlésétől, illetve a határidő utolsó napjától számított 30 napon belül.

A per elbírálása az Adatkezelő mint alperes székhelye szerinti törvényszék (Fővárosi Törvényszék) hatáskörébe tartozik. A per – az Érintett választása szerint – a lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti törvényszék előtt is megindítható.

Kérjük, hogy az Adatkezelő adatkezelésével kapcsolatos bármely panasz, kifogás esetén a fent eljárások kezdeményezését megelőzően, egyeztetés céljából forduljon az Adatkezelőhöz.

Budapest, 2021.09.07

Takács Tímea